Ga naar hoofdinhoud

Gemeente zet sein op groen voor Windpark Beuningen

De gemeenteraad van Beuningen heeft dinsdagavond 23 november het bestemmingsplan Windpark Beuningen goedgekeurd. Daarmee kunnen initiatiefnemers energiecoöperatie EnergieVoorVier, Eneco en Falck Renewables aan de slag om het windpark te realiseren.

De gemeente Beuningen heeft als speerpunt om in 2040 volledig energieneutraal te zijn. De bouw van de vijf windturbines in Windpark Beuningen levert hier een grote bijdrage aan. De molens komen ten zuiden van rijksweg A73 en ten westen en oosten van de A50 en worden maximaal 245 meter hoog (tiphoogte). Windpark Beuningen wekt jaarlijks elektriciteit op voor duizenden huishoudens. Volgens het College is zonder de bouw van het windpark de doelstelling van een energieneutraal Beuningen in 2040 niet mogelijk.

De initiatiefnemers kunnen doorgaan met de ontwikkeling van Windpark Beuningen. Met het raadsbesluit van 23 november kunnen ze de belangrijke subsidie aanvragen vanuit de regeling Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++).

Het gewijzigde bestemmingsplan en het raadsbesluit worden komende 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroep indienen bij de Raad van State. Omdat er sprake is van een zogenaamde ‘gecoördineerde procedure’ kan er ook beroep worden aangetekend op de omgevingsvergunning. Deze wordt na vaststelling van het bestemmingsplan afgegeven door de gemeente. Een onherroepelijke omgevingsvergunning is een voorwaarde voor de bouw van een windpark. Als er een beroep wordt ingediend, volgt een definitief oordeel van de Raad van State of de (onderzoeks)procedures correct zijn gevolgd en of het gemeentebestuur in redelijkheid tot de wijziging van het bestemmingsplan kon besluiten. Bij een positief oordeel van de Raad van State is het gewijzigde bestemmingsplan, en de hieraan gekoppelde omgevingsvergunning, onherroepelijk.

Het raadsbesluit heeft een bijzonder tintje: voor Windpark Beuningen zijn eigen lokale milieunormen opgesteld voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Deze stap was nodig omdat de Raad van State een half jaar geleden een streep zette door de toen geldende landelijke milieunormen voor windparken. Doordat de gemeente Beuningen hard gewerkt heeft aan ‘eigen’ milieunormen konden de plannen met een vertraging van vier maanden alsnog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Hiermee is Windpark Beuningen een van de eerste windparken in Nederland die op basis van lokale normen is vergund.

Patrick Beusker, voorzitter van energiecoöperatie EnergieVoorVier (EVV), is met mede-initiatiefnemers Eneco en Falck Renewables ‘meer dan blij met het positieve raadsbesluit’. Beusker: “De energietransitie wacht niet en windturbines zijn nodig. Windpark Beuningen wordt voor 50% eigendom van EnergieVoorVier, van de inwoners dus. Lokale opwek van groene stroom, waarbij de inwoners meedelen, is gewoon het allerbeste idee om de energietransitie te laten slagen. Het windpark is van, voor en door Beuningen en omgeving. Het is fantastisch dat de raad dit ook zo ziet.”

Windpark Beuningen wil voor buurt en burger een goede buur zijn. De initiatiefnemers willen niet alleen nu, maar ook als de molens worden gebouwd en als ze er staan, afspraken met de omgeving maken om eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken. Vanaf de start van het traject heeft de gemeente geijverd om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van het windproject. De initiatiefnemers hebben dit stokje overgenomen. Inwoners kunnen blijven meepraten en meesturen om de beste plannen op tafel te krijgen. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een Gebiedstafel, een overleg waarbij veel lokaal belanghebbenden meedoen, opgestart. En inwoners kunnen ook financieel profiteren van de komst van het windpark: de helft van het project wordt via EVV eigendom van inwoners van Beuningen en omliggende kernen. Daarnaast komt er een gebiedsfonds dat bijdraagt aan het versterken van de omgeving van het windpark. Op deze manier blijven de lusten van dit windpark voor een groot deel in de regio.

Arjan Visser van initiatiefnemer Falck Renewables kijkt tevreden terug op een ‘grondig’ proces. Op 9 april 2019 besloot de gemeenteraad van Beuningen in te stemmen met het starten van de ruimtelijke procedure voor de windturbines. In de zomer van 2020 lag het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. De juridische regeling voor de definitieve locaties voor windturbines is vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpplan lag van 18 maart t/m 29 april 2021 ter inzage. Samen daarmee lag ook het milieueffectrapport (MER) en de ontwerpvergunning ter inzage. Visser: “Voor Falck Renewables is Beuningen het eerste vergunde project in Nederland. We willen het goed doen. Het milieueffectrapport voor Windpark Beuningen is van hoge kwaliteit zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage. De commissie vindt het rapport een goed voorbeeld voor andere windparken. Dat is een mooi compliment en een prima basis voor de besluitvorming over het windpark.”

Namens initiatiefnemer Eneco kijkt ontwikkelaar Hylke Jelsma vooruit: samen met de omgeving zal komende maanden verder gewerkt worden aan de plannen voor de bouw van het windpark. “Als het park er is, dragen we een steentje bij aan de energietransitie en maken we de overgang naar een maatschappij die steunt op hernieuwbare, schone energie.”

Back To Top