Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe inzage- en beroepstermijn voor Windpark Beuningen

Door een tweetal administratieve fouten is een nieuwe inzage- en beroepstermijn voor Windpark Beuningen nodig. De nieuwe inzagetermijn loopt van 10 maart tot en met 20 april 2022.

Op 23 november 2021 nam de gemeenteraad van Beuningen een besluit over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing voor de Wet natuurbescherming (Wnb) voor het windpark. De plannen lagen daarna van 16 december tot en met 26 januari 2022 ter inzage. Er is geconstateerd dat daarbij twee administratieve fouten zijn gemaakt. Zo zijn door de gemeente per ongeluk de oude regels van het (ontwerp) bestemmingsplan geüpload en digitaal ter inzage gelegd. De aanpassingen/wijzigingen aan die regels – zoals de gemeenteraad deze vaststelde – hebben daardoor niet ter inzage gelegen. De overige plandocumenten die digitaal ter inzage lagen, waren wel de juiste versies. Dit geldt ook voor alle fysieke documenten.

De tweede fout is dat in het raadsvoorstel per ongeluk een verkeerde gemeentecode is opgenomen (0304 in plaats van 0209 die voor Beuningen geldt) in de zogenaamde IMRO-code van het bestemmingsplan.

Herstellen administratieve fouten
Deze administratieve fouten hebben geen gevolgen voor de inhoud van het vastgestelde bestemmingsplan. Het vaststellingsbesluit en het plan veranderen er niet door. Het is voor de gemeenteraad daarmee niet noodzakelijk om opnieuw een besluit te nemen. Wel moeten de fouten door de gemeente worden hersteld. Dat gebeurt door alle documenten, met de juiste regels en code, opnieuw zes weken ter inzage te leggen. Zo kan iedereen de volledige en juiste regels inzien. Dit betekent ook dat een nieuwe beroepstermijn van 6 weken gaat lopen. Alle informatie over de nieuwe inzagetermijn staat op de website van de gemeente Beuningen.

Snel en transparant
De initiatiefnemers van Windpark Beuningen, Energiecoöperatie EnergieVoorVier (EVV), Eneco en Falck Renewables, zijn te spreken over de wijze waarop de gemeente Beuningen de situatie heeft opgepakt. EVV-voorzitter Patrick Beusker: “Natuurlijk balen we enorm als initiatiefnemers van deze administratieve fouten. Er zijn veel documenten en rapporten opgesteld voor de besluitvorming rondom Windpark Beuningen waarbij veel mensen bij de gemeente en andere partijen betrokken zijn geweest. En dan kunnen er ook fouten gemaakt worden. We zijn blij dat het college heeft gekozen voor een snelle en transparante aanpak om de discrepanties in de stukken te herstellen. Het helder informeren van de gemeenteraad, de Raad van State, belanghebbenden en inwoners over de gemaakte fouten, en het opnieuw ter inzage leggen van het besluit met de juiste onderliggende documenten, is een nette en snelst mogelijke correctie.”

Volgens Beusker doet de nieuwe terinzageleggingsperiode recht aan de positie van alle belanghebbenden. Het zorgt wel voor enige vertraging in de realisatie van Windpark Beuningen. Beusker: “We doen als initiatiefnemers uiteraard ons best om de vertraging tot een minimum te beperken.”

Back To Top