Ga naar hoofdinhoud

Raad Beuningen besluit over lokale normeringen

De gemeenteraad van Beuningen neemt 23 november een besluit over het bestemmingsplan voor Windpark Beuningen. Door een uitspraak op 30 juni van de Raad van State kunnen windprojecten alleen verder ontwikkeld worden wanneer er sprake is van een lokale onderbouwing van de milieunormen voor slagschaduw, geluid en de externe veiligheid.

In de zomer is daarom door de gemeente gewerkt aan een eigen Beuningse norm waarover de gemeenteraad nu een besluit kan nemen. Nieuw in het voorstel, met betrekking tot slagschaduw, is dat deze wordt beperkt voor panden met een kantoorfunctie die in de buurt liggen van Windpark Beuningen. In de oorspronkelijke plannen voor wat betreft slagschaduw was al sprake van een eigen (strenger dan landelijke) norm voor gevoelige objecten waaronder woningen. Op verzoek van de gemeente is onderzocht of de impact van slagschaduw op kantoorpanden ook verder beperkt kan worden. Dit heeft geleid tot een nieuwe norm voor slagschaduw op kantoorpanden van maximaal 6 uur per jaar op weekdagen (tijdens kantooruren van 08:30 uur t/m 17:30 uur). Deze afspraak vinden zowel gemeente als initiatiefnemers goed passen bij de lokale situatie.

In de nieuwe onderbouwing is ook een extra afspraak opgenomen over laagfrequent geluid. De initiatiefnemers kennen de uitingen van maatschappelijke zorgen over dit specifieke aspect. Een lokale planregel is toegevoegd waarmee de gemeente kan handhaven in het geval er meer laagfrequent geluid wordt vastgesteld dan afgesproken.

Voor de externe veiligheid van Windpark Beuningen geldt dat de lokale normen op hoofdlijnen niet gewijzigd zijn ten opzichte van de landelijke normen, zoals die voor de uitspraak van de Raad van State van kracht waren. Het uitgevoerde milieueffectrapport toont volgens het college van Beuningen aan dat dat verantwoord is.

De initiatiefnemers van Windpark Beuningen spreken hun waardering uit over de wijze waarop de gemeente Beuningen de lokale onderbouwing van de te hanteren milieunormen voor slagschaduw, geluid en externe veiligheid heeft opgepakt. Het zijn lokale normen die uitlegbaar, handhaafbaar en uitvoerbaar zijn.

Back To Top